ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA

156

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

111

ตาราง
1.1. ไม่มีนักเรียน 3 /2%
1.2. นร.1 - 20 12 /8%
1.3. นร.21 - 40 18 /12%
1.4. นร.41 - 60 30 /19%
1.5. นร.61 - 80 25 /16%
1.6. นร.81 - 100 17 /11%
1.7. นร.101 - 120 6 /4%
รร.ไม่มีนักเรียน

3

ตาราง
รร.เปิด อ.3 ขวบ

49

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

149

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

153

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

31

ตาราง

1,537

ห้องเรียน
-105
ตาราง

18,367

นักเรียน
-658
ตาราง
นร.ปฐมวัย

3,696

-210
ตาราง
นร.ประถมศึกษา

12,776

-429
ตาราง
นร.ขยายโอกาส

1,895

-19
ตาราง

156

ขนาดโรงเรียน

เล็ก
111
กลาง
43
ใหญ่
1
ใหญ่พิเศษ
1
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

0.00

O-NET ป.6

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

NT ป.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

RT ป.1

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

23

BEST PRACTICES

ตาราง

1,574

ครูและบุคลากร

สนง.
337
รร.
1,237
ตาราง

0

เกษียณอายุ 2566

สนง.
0
รร.
0
ตาราง

0

สภาพอัตรากำลัง

ก่อน 1 ตค.
nan%
ตั้งแต่ 1 ตค.
nan%
ก่อน 1 ตค. (-ขาด +เกิน)
ผอ.
0
รอง
0
ครู
0
ตั้งแต่ 1 ตค. (-ขาด +เกิน)
ผอ.
0
รอง
0
ครู
0
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ไม่มีนักเรียน 3 /2%
ปฐมวัย - ประถมฯ118 /76%
ปฐมวัย - ม.ต้น31 /20%
ประถมฯ4 /3%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 111 /71%
ขนาดกลาง 43 /28%
ขนาดใหญ่ 1 /1%
ขนาดใหญ่พิเศษ 1 /1%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 111 /71%
ขนาดที่ 2 30 /19%
ขนาดที่ 3 7 /4%
ขนาดที่ 4 5 /3%
ขนาดที่ 5 2 /1%
ขนาดที่ 6 1 /1%
ขนาดที่ 7 /0%
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2564 2565 2566
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.จำแนกตาม. ความขาดแคลน
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
  • ว่าที่ร้อยเอกสาโรช  ยกให้
  • นายศุภวิชญ์  ดิษเจริญ
  • นายนิรันดร  สุขสุวานนท์
  • นายอภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
  • นายปิยฤทธิ์ จตุรทิศ
  • นายสุทธิพงศ์ อินสุข
156 โรงเรียน

5 อำเภอ
เมืองนครสวรรค์

53 โรงเรียน

ตาราง
โกรกพระ

20 โรงเรียน

ตาราง
เก้าเลี้ยว

20 โรงเรียน

ตาราง
พยุหะคีรี

31 โรงเรียน

ตาราง
ชุมแสง

32 โรงเรียน

ตาราง

16 เครือข่าย
เมือง 1 เครือข่าย แม่ปิง

8 โรงเรียน

ตาราง
โกรกพระ 2 เครือข่าย โกรกพระพัฒนา

10 โรงเรียน

ตาราง
ชุมแสง 1 เครือข่าย มิตรสัมพันธ์น่านสามัคคี

11 โรงเรียน

ตาราง
พยุหะคีรี 3 เครือข่าย สุวรรณบรรพต

12 โรงเรียน

ตาราง
พยุหะคีรี 2 เครือข่าย พยุหะภาคี

10 โรงเรียน

ตาราง
ชุมแสง 2 เครือข่าย เพชรน้ำยม

8 โรงเรียน

ตาราง
ชุมแสง 3 เครือข่าย ชุมแสงบูรพา

11 โรงเรียน

ตาราง
พยุหะคีรี 1 เครือข่าย เจ้าพระยา

10 โรงเรียน

ตาราง
เมือง 2 เครือข่าย พระบางเจ้าพระยา

9 โรงเรียน

ตาราง
เมือง 3 เครือข่าย นกน้ำบึงบอระเพ็ด

8 โรงเรียน

ตาราง
เมือง 4 เครือข่าย ปากน้ำโพ

11 โรงเรียน

ตาราง
เมือง 5 เครือข่าย หนองกรดก้าวภิวัตน์

9 โรงเรียน

ตาราง
เมือง 6 เครือข่าย หนองกระโดนสามัคคีพัฒนา

9 โรงเรียน

ตาราง
เก้าเลี้ยว 1 เครือข่าย เก้าเลี้ยวบูรพา

10 โรงเรียน

ตาราง
เก้าเลี้ยว 2 เครือข่าย ลุ่มน้ำปิงรวมใจพัฒนา

10 โรงเรียน

ตาราง
โกรกพระ 1 เครือข่าย ลุ่มเจ้าพระยา

10 โรงเรียน

ตาราง
347/1 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
Version.2024.1.KAOPUNHOT